ANBI status

Naam van de instelling
Stichting InKaZo (InnovatieKankerpatiëntenZorg)

RSIN/fiscaal nummer
851322311

Contactgegevens
info@inkazo.nl
http://inkazo.nl
Postadres: Koninginnelaan 38, 3762 DE Soest

Doelstelling
· De bevordering van vrije beschikbaarheid van informatie omtrent kennis en inzichten met betrekking tot onderzoek naar kanker en de behandelwijzen daaromtrent.
· Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het beleidsplan
· Het uitwisselen van nieuwe kennis omtrent ontwikkelingen en behandelwijzen.
· Belangenbehartiging van betrokkenen bij innovatie.
· Het financieren van onderzoek naar kanker en de behandelwijzen daaromtrent.
· Het bevorderen van innovatie op het gebied van kankeronderzoek en behandelmethoden.
· Advisering met betrekking tot genoemde gebieden.
· Het inrichten en beheren van een database daaromtrent.
· De stichting heeft geen winstoogmerk.
· Controle van gelden door voorzitter en penningmeester. Toezicht door overige bestuursleden middels kwartaalverantwoording.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: mevrouw L. B. Woudstra, ingenieur
Secretaris/penningmeester: mevrouw Y.L.K. Damsma
Bestuurslid: mevrouw L. Sazias

Beloningsbeleid
Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht.

Recente activiteiten
Het houden van besprekingen met- en het geven van presentaties aan samenwerkende instanties en zakenpartners om te komen tot actieplannen ter realisatie van het inrichten van een database, welke in 2015 zal worden opgestart.

Financiële rapportage
Omdat nog niet werd geworven, noch giften, donaties, subsidies en sponsorbijdragen werden ontvangen, beschikt de stichting nog niet over geldmiddelen waarover rapportage zou moeten worden afgelegd.

Geef een reactie